...

Algemene voorwaarden

1.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Love & Care by JSM: de onderneming Love & Care by JSM, gevestigd te Weesp, geregistreerd onder KvK-nummer: 62916203;
 • Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Love & Care by JSM;
 • Ondernemer: de persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Love & Care by JSM;
 • Klant: de persoon of onderneming met wie Love & Care by JSM een (koop)overeenkomst sluit, dan wel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening de producten en/of diensten worden geleverd;
 • Aanbod / producten: een gevarieerde hoeveelheid producten op het gebied van verzorgingsproducten en accessoires;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Love & Care by JSM voor het leveren van producten;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij er door een digitaal georganiseerd systeem van Love & Care by JSM gebruik wordt gemaakt van technieken en communicatie op afstand voor het verkopen van producten en/of diensten op afstand;
 • Website: loveandcarebyjsm.nl, de website van Love & Care by JSM.

2.     Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (op afstand) tussen de Klant en Love & Care by JSM.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Consument, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Indien dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is, zal Love & Care by JSM aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden (elektronisch) bij Love & Care by JSM in te zien zijn en dat de algemene voorwaarden zo spoedig als mogelijk kosteloos (elektronisch) worden toegezonden naar de Consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De Klant en Love & Care by JSM kunnen alleen van deze algemene voorwaarden afwijken als dit schriftelijk is overeengekomen.
 • Alle personen die bij, voor of namens Love & Care by JSM werkzaam zijn of zijn geweest, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden.

3.     Aanbod

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 • Als Love & Care by JSM gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een reële weergave van de aangeboden producten.
 • Love & Care by JSM kan niet aan haar aanbod worden gehouden, indien het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of kennelijke fouten bevat en de Klant dat in redelijkheid kon begrijpen.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
 • Alle prijzen van Love & Care by JSM zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.     De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant klikt op de knop “Plaats bestelling” tijdens het bestelproces op de Website.
 • De bestelling is definitief vanaf het moment dat de Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 • Na ontvangst van de bestelling zal Love & Care by JSM de bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 • De overeenkomst kan alleen door Love & Care by JSM worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde adres- en/of betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan Love & Care by JSM te melden.
 • Als de bezorging van de bestelling door Love & Care by JSM wordt uitgevoerd, kan Love & Care by JSM bezorgkosten rekenen aan de Klant. De actuele bezorgkosten worden op de website vermeld voordat een Klant een bestelling plaatst.

5.     Betaling via de Website

 • Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden, is de Klant verplicht om Love & Care by JSM te betalen voor de bestelling.
 • In geval dat het aanbod niet meer beschikbaar is, zal Love & Care by JSM de Klant de optie aanbieden om een ander product te bestellen met dezelfde aanschafwaarde.
 • Het terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk, indien de bestelling (gedeeltelijk) niet kan worden geleverd. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door Klant gekozen betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 14 dagen in beslag nemen.

6.     Betaling van facturen

 • In geval dat een bestelling wordt betaald door middel van een factuur, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere termijn wordt vermeld.
 • Partijen kunnen afspreken dat een bedrag wordt voldaan door middel van deelbetalingen.
 • In geval de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is de Klant in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van verzuim tot aan de datum van de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 • In geval de Klant in verzuim is met het betalen van de openstaande bedragen is de Klant aan Love & Care by JSM buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:

 

 1. In het geval dat de Klant een Consument is, maakt Love & Care by JSM aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke toegestane vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit geldt voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet wordt voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van een schriftelijke aanmaning. De termijn begint te lopen vanaf de datum van dagtekening van de aanmaning.
 2. In het geval dat de Klant een Ondernemer is, maakt Love & Care by JSM aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. De kosten zullen in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

7.     Levering en uitvoering

 • Love & Care by JSM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Love & Care by JSM kenbaar heeft gemaakt.
 • Love & Care by JSM zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Love & Care by JSM het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.
 • Het risico van vermissing van producten berust bij Love & Care by JSM tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.     Herroepingsrecht voor Consumenten

 

 1. Gebruik van het herroepingsrecht
  • De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  • Love & Care by JSM mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen, of:

 

 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Love & Care by JSM mag, als zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 • Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk per email aan Love & Care by JSM. De Consument kan het herroepingsrecht inzetten door gebruik maken van het herroepingsformulier in Bijlage A.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug conform de door Love & Care by JSM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 • Als Love & Care by JSM de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Love & Care by JSM vergoedt alle betalingen van de Consument, exclusief eventuele leveringskosten die door Love & Care by JSM in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product. Love & Care by JSM mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. Het bedrag wordt in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van verzendbewijs of na ontvangst van het product terugbetaald.
 • Love & Care by JSM gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht

 

 • Het herroepingsrecht komt te vervallen wanneer:
 1. de Klant het product heeft geopend en de verzegeling van het product is verbroken. In dat geval kan Love & Care by JSM het product niet meer retour nemen wegens hygiënische redenen;
 2. Indien het een gepersonaliseerd product betreft.

9.     Annuleren van de bestelling  

 • Love & Care by JSM heeft het recht de bestelling te annuleren, indien:

 

 1. het aanbod niet meer beschikbaar is;
 2. de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, of andere contactgegevens heeft opgegeven;
 3. in geval van overmacht zoals beschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

 • Indien de Klant een ongeldige bestelling plaatst, bijvoorbeeld door: foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen, of op een andere manier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Love & Care by JSM besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 • De Klant die een bestelling plaatst als Ondernemer kan de overeenkomst binnen 24 uur na het plaatsen van de bestellen, annuleren of wijzigen. In dat geval kan Love & Care by JSM het te veel betaalde terugbetalen aan de Klant. Na 24 uur is de bestelling definitief en vervalt het recht om te annuleren of wijzigen.

10.  Overmacht

 • In geval van overmacht zal Love & Care by JSM dat zo spoedig mogelijk aan de Klant mededelen of laten mededelen, en heeft Love & Care by JSM het recht om de overeenkomst te beëindigen.
 • Van overmacht is onder meer sprake wanneer de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden waar Love & Care by JSM in redelijkheid geen invloed op uit kan oefenen, zoals maar niet beperkt tot deze gevallen: internet- en stroomstoring, storing in het mailverkeer, computervredebreuk of hacker attack, vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers, overheidsmaatregelen, diefstal, brand, bedrijfsstoring, ziekte, ongevallen, terrorisme, epidemieën, pandemieën, oorlogssituaties, weersinvloeden, natuurrampen of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Love & Care by JSM werkt.
 • Als vast komt te staan dat Love & Care by JSM de overeenkomst gedurende 2 maanden niet kan nakomen door overmacht, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

11.  Aansprakelijkheid

 • Door Love & Care by JSM wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de Klant opzet of grove nalatigheid door Love & Care by JSM of een van haar verantwoordelijke medewerkers kan aantonen.
 • Alle aansprakelijkheid van Love & Care by JSM voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 • Love & Care by JSM is niet aansprakelijk voor de bezorging van producten op een onjuist adres, indien de Klant onjuiste contact- en adresgegevens heeft verstrekt en de onjuistheid hiervan niet (tijdig) is medegedeeld aan Love & Care by JSM.
 • Indien Love & Care by JSM producten ter aflevering aan de Klant aanbiedt, maar de Klant die zaken niet aanneemt om redenen die niet aan Love & Care by JSM kunnen worden toegerekend, komt schade vanwege geheel of gedeeltelijk verlies van die producten vanaf het moment van aanbieding voor risico van de Klant.
 • Alle aanspraken van de Klant vervallen vanaf één (1) jaar na het ontstaan daarvan en indien deze niet bij Love & Care by JSM zijn ingediend.

12.  Klachten

 • Indien de Klant klachten heeft over de kwaliteit van het product, dient hij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Love & Care by JSM. Dit kan via het emailadres info@loveandcarebyjsm.nl. Daarbij moet Love & Care by JSM in de gelegenheid worden gesteld om de gronden van de klacht te (laten) onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen.
 • Love & Care by JSM streeft ernaar om klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
 • Indien Love & Care by JSM de klacht gegrond verklaart, zal Love & Care by JSM de Klant in de gelegenheid stellen om kosteloos een nieuw product aan te schaffen met dezelfde waarde als het product dat in eerste instantie was aangeschaft of het betaalde bedrag restitueren.
 • Een klacht die niet binnen een redelijke termijn is ingediend, zal per definitie ongegrond worden verklaard.

13.  Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Love & Care by JSM waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Klant en Love & Care by JSM waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Love & Care by JSM, tenzij de wet anders bepaalt.
 • In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de Klant en Love & Care by JSM kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

14.  Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 1 juni 2023.

 

 

BIJLAGE A: Herroepingsformulier

 

Toelichting voor gebruik

Wettelijk heb je een herroepingsrecht: binnen een termijn van 14 dagen mag je bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat alle artikelen uit de bestelling geleverd zijn. Met onderstaand modelformulier kun je aangeven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht. Het invullen van dit formulier is niet noodzakelijk om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Het retourneren van de artikelen met alleen een (kopie van) de factuur kan ook.

De verzendkosten voor retourneren zijn voor de rekening van de consument.

Retourneren aan:

Love & Care by JSM

Bloemendalerweg 43D

382KB Weesp

E-mail: info@loveandcarebyjsm.nl

 

Ik deel Love & Care by JSM hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de volgende artikel(en) met de volgende artikelnummer(s) herroep:

 

 

Artikelnummer(s):

 

Ordernummer:

 

 

 

 

Besteld op:

 

 

 

Reden: (niet verplicht)

 

 

 

Naam consument:

 

 

 

Handtekening:

 

 

Stuur het ingevulde herroepingsformulier naar bovenstaande adres gegevens. Je kunt het formulier ook inscannen en via e-mail als bijlage versturen naar het volgende adres: info@loveandcarebyjsm.nl. Wanneer wij de retourzending hebben ontvangen versturen wij een ontvangstbevestiging.

Categorieën

Size guide

Wat onze klanten zeggen
303 beoordelingen